Términos del servicio

Condicions de compra

Les presents Condicions Generals de Compra regulen l'ús del lloc web https://trianglepopupstore.com, del qual Triangle Postals, S.L. és titular.

El domini trianglepopupstore.com pertany a Triangle Postals, S.L., NIF: B07694805 amb domicili a Menorca, carrer Pere Tudurí, 8, 07710 Sant Lluís.

Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Triangle Postals, S.L. a través del telèfon + 34 933003609, o enviant un correu electrònic astore@trianglepostals.com.

En compliment del disposat en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, i demés normativa d'aplicació, Triangle Postals, S.L. informa:

Objecte

Les Condicions de compra estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de la botiga online de Triangle Postals, S.L., en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc webhttps://trianglepopupstore.com.

En utilitzar el lloc web https://trianglepopupstore.com, o fer una comanda a través del mateix, vostè és conscient de quedar vinculat per aquestes Condicions i per la nostra Política de Privacitat, per la qual cosa, si Vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la Declaració de Privacitat, no ha de fer cap comanda.

El lloc web https://trianglepopupstore.com té per objecte la venda de productes i serveis editorials. Les característiques dels mateixos apareixen reflectides en les corresponents pàgines d'aquesta web.

Aquestes Condicions poden ser modificades, per la qual cosa ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

Comandes

El realitzar una comanda a https://trianglepopupstore.com equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclogut.

El comprador es compromet a fer ús del lloc web https://trianglepopupstore.com solament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids. També s'obliga al comprador a facilitar-nos de manera certa i correcta les seves dades de contacte, consintint així mateix el poder fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb ell si fos necessari.

El realitzar una comanda a través de https://trianglepopupstore.com, garanteix estar plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes enhttps://trianglepopupstore.com.

El lliurament dels encàrrecs la farà Triangle Postals, S. L pels seus propis mitjans o a través d'una agència de transport designada per la mateixa Triangle Postals, S.L. Les comandes es lliuraran en el domicili designat pel client. Triangle Postals, S. L no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament no pugui efectuar-se com a conseqüència de que les dades facilitades siguin inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per absència del destinatari. Sense perjudici de l'anterior, Triangle Postals, S. L adoptarà les mesures exigides al comerciant perquè el lliurament pugui efectuar-se al més aviat possible, tant a satisfacció del remitent com a la del destinatari.

Triangle Postals, S. L es compromet a lliurar els productes en perfecte estat en la direcció de lliurament que senyals en el formulari de comanda. Pots sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili i a una altra persona física diferent a la que subscriu la comanda.

No es lliuraran comandes en apartats postals.

Respecte a les entregues en hospitals, organismes públics i altres immobles en què hi hagi restriccions per a l'accés al públic en general, Triangle Postals, S. L no garanteix que la mateixa s'efectuï directament al destinatari, quedant complert l'encàrrec i alliberat de responsabilitat, quan la comanda s'hagi posat a disposició del destinatari en la recepció o lloc que faci les vegades de control d'accés.

El període de lliurament dels articles s'indica a la fitxa detall del mateix.

Els dies laborables compten de dilluns a divendres, excepte si algun d'ells és festa local o nacional.

El càlcul d'aquest termini està basat en diversos factors, incloent-hi la direcció de destinació i la rapidesa amb la qual puguem processar i ajuntar els productes de la comanda per a la seva tramesa (el termini general d'enviament està indicat a la pàgina de detall de cada producte, amb caràcter informatiu, perquè puguis avaluar la rapidesa de la tramesa de la comanda).

Pagament

Triangle Postals, S. L ofereix la possibilitat d'efectuar el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. El càrrec a la targeta es realitza en el mateix moment de realitzar la comanda, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma xifrada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

La seguretat en la compra electrònica està garantida per l'entitat bancària corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades en fer de pagament amb targeta.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrats a cap base de dades nostra.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap contracte amb vostè.

Triangle Postals, S. L es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari/client de https://trianglepopupstore.com pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés a una comanda ja realitzada, des de https://trianglepopupstore.com ens posaríem en contacte amb el client per informar-lo de l'esmentat canvi, oferint-li l'opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Preu, període de validesa de l'oferta i cost del transport

Els preus indicats sota de cada producte són totals (IVA inclòs) i a ells únicament cal afegir les despeses d'enviament que, per a cada destinació s'hi especifiquen. Els preus apareixen reflectits en euros. Els preus i condicions exposats són els vàlids en cada moment, i tenen vigència únicament en la sessió oberta. En la informació de confirmació de comanda, amb caràcter previ a què el comprador accepti l'operació, s'especifiquen clarament els preus de cada un dels articles elegits, la concreció de les despeses de lliurament que seran aplicables a l'operació i les promocions o descomptes que, si s'escau, siguin d'aplicació.

COST DEL TRANSPORT:

  • Veure apartat política de l'enviament.

Per a qualsevol informació sobre la teva comanda, pots sol·licitar-la a través de la pàgina de Contacte del portal o enviant un correu electrònic ahttps://trianglepopupstore.com.

Triangle Postals, S. L es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a https://trianglepopupstore.com, però els articles es facturaran en base a les tarifes en vigor en el moment en el qual es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

Informació i consultes

Per a qualsevol informació sobre comandes web o sobre les característiques dels productes i serveis que oferim, així com si desitges comunicar-nos qualsevol tipus d'incidència o reclamació respecte a la compra online, pots fer-ho a través de la pàgina de Contacte del portal, enviant un correu electrònic astore@trianglepostals.com o accedint a l'espai propi del clientEl meu compte.

A l'espaiEl meu comptees podrà consultar la informació de les comandes realitzades, així com consultar i modificar les dades personals del propi usuari. La correcció i modificació de dades també serà possible sol·licitar-la a través del correu electrònicstore@trianglepostals.com

Devolucions

Dret de revocació: l'Art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista, confereix al Client el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del mateix, prèvia comunicació amb Triangle Postals, S. L mitjançant correu electrònic adreçats a store@trianglepostals.com amb devolució del preu que hagués pagat pel producte. La devolució del producte s'exercirà sense penalitzacions de manera que Triangle Postals, S. L procedirà al reintegrament de l'import total de la compra, incloent-hi, si n'hi ha, les despeses d'enviament. Per poder efectuar la devolució, el producte ha d'estar complet i en perfecte estat. Pel que fa a l'embalatge del producte retornat, no cal que estigui en les condicions originals, però si aquest fos el cas, el producte podria patir una depreciació.

Devolució per defectes de producte, defectes produïts en el transport o error en l'enviament:si en el moment de l'entrega s'aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d'enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys en el transport o s'aprecia, en la mateixa forma, un defecte en la mercaderia rebuda, el client podrà comunicar-ho a Triangle Postals, S. L mitjançant correu electrònic adreçats a store@trianglepostals.com en un termini de 14 dies. Triangle Postals, S. L es responsabilitzarà de la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat per ell mateix. La reparació i/o la substitució del producte defectuós serà gratuïta per al consumidor i usuari. Dita gratuïtat comprendrà les despeses necessàries realitzades per esmenar la falta de conformitat dels productes amb el contracte, especialment les despeses d'enviament, així com els costos relacionats amb la mà d'obra i els materials.

En el cas d'un producte defectuós, el venedor ha de procedir, si escau, per reparar, substituir, reduir el preu o rescindir el contracte, que haurà de ser gratuïta per al consumidor i usuari. El venedor és responsable de la no-conformitat amb menys de 14 dies de termini de lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar el venedor de la falta de conformitat amb menys de 14 dies des de la recepció del producte.

Responsabilitat

Triangle Postals, S. L no pot ser considerats responsables per qualsevol dany, sigui quina sigui la seva naturalesa, ja sigui material o no material o corporal, que es puguin derivar del mal funcionament o ús de productes comercialitzats.

El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades a productes de proveïdors. Triangle Postals, S. L. això no pot ser considerada responsable per un client o d'un tercer per danys indirectes, d'explotació pèrdues o pèrdua de guanys resultants, per qualsevol mitjà, fins i tot si aquest dany, perjudici o lesió era previsible per Triangle Postals, S. L. o si la vostra eventualitat havia estat portat a la seva atenció.

Triangle Postals, S. L. no es fa responsable de l'incompliment del contracte en cas de força major, la interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendis.

Les disposicions d'aquesta clàusula no afecta els drets reconeguts per la llei com a consumidor o el dret a rescindir el contracte.

En cas de litigi, el client podrà primer contacte Triangle Postals, S. L per arribar a una resolució amistosa.

Propietat intel·lectual i altres drets

El comprador reconeix i accepta que els elements i els drets de propietat intel·lectual, industrial o sobre qualsevol altra propietat (incloent, sense limitació, qualsevol dels drets d'autor, patents, marques, dissenys, fotografies, imatges i codis font), corresponents a la web de les plataformes de Triangle Postals, S. L. què es pot accedir, són de l'exclusiva propietat d' Triangle Postals, S. L. L'usuari no podrà, directament o indirectament, copiar, modificar, alterar, publicar, comunicar, distribuir, vendre o transmetre materials d'aquesta plataforma, o el seu codi font, o les descàrregues efectuades, en tot o en part, sense el permís per escrit de Triangle Postals, S. L

Llei aplicable

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació vigent. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la relació comercial entre l'usuari i Triangle Postals, S. L. les parts acorden sotmetre a les disposicions de la legislació.